ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง บริษัท จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า”บริษัท”) กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงเเละเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

บริการของเรา

 1. DOMAINS
  1. การลงทะเบียนโดเมน เราไม่รับรองความพร้อมใช้งานของชื่อโดเมนเฉพาะที่คุณขอจดทะเบียน (โดเมน) โดเมนจะได้รับการจดทะเบียนหรือโอนเป็นชื่อของคุณเสมอ ไม่ใช่ WebCraft คุณควรจัดการข้อมูล WHOIS ของโดเมนของคุณผ่านระบบไคลเอ็นต์ “WebCraft” ของคุณที่ clients.webcraft.me เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง โดเมนของคุณอาจออฟไลน์หากคุณไม่อัปเดตข้อมูลติดต่อให้ทันสมัยและไม่สามารถยืนยันได้ เพื่อให้บริการที่ดีที่สุด เราอาจเปลี่ยนผู้รับจดทะเบียนที่โดเมนนั้นถือครองอยู่เป็นครั้งคราว ตามดุลยพินิจของเราและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานชื่อโดเมนของคุณ
  2. สำหรับ TLD ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณตกลงว่าเราจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายการถ่ายโอนของ ICANN ให้คุณเมื่อใดก็ตามที่มีการร้องขอให้อัปเดตรายละเอียดการติดต่อของผู้จดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับโดเมน ในแง่นี้ คุณอนุญาตให้เราอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียนสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรายละเอียดของผู้ลงทะเบียนในนามของคุณ
  3. ตรวจสอบการลงทะเบียน/ต่ออายุ บริการของเราจำกัดเฉพาะการส่งต่อคำสั่งซื้อของคุณไปยังสำนักทะเบียนเท่านั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่าโดเมนได้รับการจดทะเบียน ต่ออายุ และ/หรือโอนย้ายตามความเหมาะสม เราไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการจดทะเบียนหรือโอนย้ายโดเมน
  4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สาม การจดทะเบียนโดเมนอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของบุคคลที่สาม รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการจากสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องสำหรับส่วนขยายโดเมน การส่งคำสั่งซื้อของคุณมาให้เราเป็นการยืนยันว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ICANN และข้อกำหนดและเงื่อนไขของสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องสำหรับการจดทะเบียนและการใช้งานโดเมนตลอดเวลาและทุกประการ คุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หรือการไม่ปฏิบัติตาม ICANN หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของสำนักทะเบียน
  5. การต่ออายุโดเมน เราจะพยายามต่ออายุโดเมนโดยอัตโนมัติในนามของคุณเมื่อถึงกำหนดต่ออายุ ยกเว้นในกรณีที่คุณได้แจ้งตามข้อ 4.1 ด้านล่าง หรือในกรณีที่คุณตั้งค่าโดเมนให้ยกเลิกหรือต่ออายุด้วยตนเองในแผงควบคุมของคุณ เราจะไม่ต่ออายุโดเมนที่ไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินล่าสุดหรือในกรณีที่คุณไม่สามารถชำระเงินตามที่กำหนด
  6. รายละเอียดการต่ออายุ โดยปกติ การต่ออายุจะได้รับการต่ออายุในช่วงเวลาเดียวกับระยะเวลาการลงทะเบียนเริ่มต้น เว้นแต่คุณจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการแก้ไขที่จำเป็นหรือแก้ไขการตั้งค่าการต่ออายุในพื้นที่ลูกค้าของคุณ การต่ออายุจะถูกเรียกเก็บตามอัตราปัจจุบัน ณ เวลาที่ต่ออายุ เราจะชำระเงินสำหรับการต่ออายุโดเมนล่วงหน้าสูงสุด 7 วันก่อนวันที่ต่ออายุโดเมน เพื่อให้แน่ใจว่าโดเมนได้รับการต่ออายุตรงเวลา
  7. การโอนย้ายโดเมนและข้อกำหนดการเป็นเจ้าของ เราจะพิจารณาความเป็นเจ้าของโดเมนที่จดทะเบียนโดยอ้างอิงจากรายละเอียดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล Whois หากรายละเอียดฐานข้อมูล Whois ไม่ได้รับการยืนยัน เราจะมีสิทธิ์ขอหลักฐานสนับสนุนใดๆ ก็ตามที่เราอาจต้องการเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ เป็นภาระหน้าที่ของคุณที่จะต้องแก้ไขข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกับบุคคลที่สาม เราไม่มีข้อผูกมัดในการดำเนินการคำขอโอนหากเราไม่พึงพอใจที่ได้รับความยินยอมและการอนุญาตที่ถูกต้อง
  8. พื้นฐานของการโอน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำตามขั้นตอนที่จำเป็นในการโอนย้ายโดเมน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: การเปลี่ยน Nominet IPSTAG ของโดเมน ปลดล็อกชื่อโดเมน ระบุรหัสอนุญาต และอนุมัติคำขอโอน คุณต้องแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการยกเลิกการโอนและขอเงินคืนตามนโยบายการคืนเงินของเรา
  9. ข้อ จำกัด ในการโอน คุณรับทราบว่าหนึ่งปีอาจถูกเพิ่มและเรียกเก็บเงินจากส่วนขยายโดเมนบางรายการเมื่อทำการโอนย้าย บางโดเมนมีระยะเวลาการจดทะเบียนสูงสุด และคุณรับทราบว่าการดำเนินการนี้อาจทำให้ไม่สามารถถ่ายโอนได้ หากการต่ออายุจะทำให้การจดทะเบียนเกินขีดจำกัดระยะเวลาการจดทะเบียน เราจะไม่เริ่มโอนโดเมนจนกว่าจะมีการสั่งซื้อและชำระเงินเต็มจำนวน
  10. โดเมนที่หมดอายุ ในกรณีที่ชื่อโดเมนไม่ได้รับการต่ออายุภายในวันหมดอายุ ชื่อโดเมนจะหยุดดำเนินการและจะถือว่าหมดอายุ โดเมนที่จดทะเบียนจะหมดอายุหากเราไม่สามารถชำระเงินด้วยวิธีที่ให้ไว้ หรือในกรณีที่คุณกำหนดให้โดเมนหมดอายุหรือไม่ต่ออายุโดเมนด้วยตนเองก่อนวันที่ต่ออายุ
  11. หลังจากวันหมดอายุ โดเมนอาจเข้าสู่ช่วงผ่อนผันและ/หรือช่วงไถ่ถอน ในสถานการณ์นี้ คุณรับทราบว่าเราอาจใช้ดุลยพินิจของเรา ภายในสามวันตามปฏิทินหลังจากวันที่โดเมนหมดอายุ ต่ออายุโดเมน หรือฝากโดเมนไว้บนเนมเซิร์ฟเวอร์อื่นจากที่คุณตั้งไว้ โดเมนจากการลงทะเบียนที่ไม่อนุญาตให้มีการผ่อนผันและ/หรือระยะเวลาไถ่ถอนอาจไม่สามารถกู้คืนได้โดยเราหลังจากวันหมดอายุ ซึ่งในกรณีนี้ข้อตกลงของเราจะสิ้นสุดลงทันทีและไม่ต้องรับผิดต่อเรา นอกจากนี้ เราไม่มีหน้าที่ในการพยายามกู้คืนโดเมนดังกล่าว
  12. โดยมีเงื่อนไขว่าการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องสำหรับโดเมนอนุญาตให้มีระยะเวลาผ่อนผัน คุณรับทราบว่าคุณมีระยะเวลาผ่อนผัน (เช่น 30 วัน) หลังจากโดเมนหมดอายุ (‘ระยะเวลาผ่อนผัน’) เพื่อติดต่อเราเพื่อเรียกคืนและ ต่ออายุโดเมนโดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องชำระเงินสำหรับการต่ออายุดังกล่าวเต็มจำนวนและเป็นเงินที่เคลียร์ เมื่อเราได้รับค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในระยะเวลาผ่อนผัน คุณจะยังคงเป็นเจ้าของโดเมน และเราจะกู้คืนโดเมนไปยังแผงควบคุมของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ตามสมควร
  13. คุณรับทราบว่าหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการดังต่อไปนี้: 1. ประมูลโดเมน; 2. เปลี่ยนรายละเอียดการติดต่อ; และ/หรือ 3. ย้ายโดเมน
  14. หากเราไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในระยะเวลาผ่อนผัน ข้อตกลงของเราสำหรับโดเมนนั้นจะสิ้นสุดลงทันทีและไม่ต้องรับผิดต่อเรา โดยมีเงื่อนไขว่าการจดทะเบียนโดเมนที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้มีระยะเวลาไถ่ถอน หากเราได้รับคำขอจากคุณให้ต่ออายุโดเมนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน (‘ระยะเวลาไถ่ถอน’) แสดงว่าคุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนที่เกี่ยวข้อง ) บวกกับค่าธรรมเนียมการต่ออายุโดเมน คุณรับทราบและตกลงว่าเราไม่มีภาระผูกพันที่จะดำเนินการใดๆ เพื่อต่ออายุหรือกู้คืนโดเมนในช่วงไถ่ถอน และจะดำเนินการดังกล่าวเมื่อคุณชำระทั้งค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนและการต่ออายุแล้วเท่านั้น เราไม่รับประกันว่าการพยายามต่ออายุจะสำเร็จ
 2. .โดเมนในสหราชอาณาจักรที่จัดการโดย Nominet UK อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ที่ :[https://www.nominet.uk/go/terms(https://www.nominet.uk/go/terms)

 1. HOSTING
  1. ข้อเสนอโดเมนฟรี แพ็คเกจโฮสติ้งบางแพ็คเกจของเรารวมการจดทะเบียนหรือย้ายโดเมนฟรี สิ่งนี้ใช้กับส่วนขยายโดเมนจำนวนจำกัดและอาจแตกต่างกันไปในบางครั้ง เราอาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนหรือโอนฟรีตามดุลยพินิจของเรา ส่วนขยายอื่นๆ ทั้งหมดไม่รวมอยู่ในข้อเสนอนี้และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การลดค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อโดยใช้ส่วนขยายอื่นจะต้องได้รับการยินยอมล่วงหน้าจากเรา ระยะเวลาการลงทะเบียนคือหนึ่งปี การต่ออายุโดเมนเหล่านี้ในอนาคตจะต้องเสียอัตราการต่ออายุปกติของเรา
  2. วัตถุประสงค์ของการบริการ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าตรงกันข้ามกับบริการของเราที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฮสต์เว็บไซต์และอีเมล การประมวลผลเป็นชุด การเข้ารหัส/แปลงรหัสวิดีโอ การรวบรวมข้อมูลเว็บ/การสไปเดอร์ ระบบเก็บถาวรและสำรองข้อมูลออนไลน์ และระบบใดๆ สำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการโฮสต์เว็บไซต์ไม่ได้รับอนุญาตบนเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันหรือตัวแทนจำหน่ายของเรา คุณสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวกับข้อตกลงของเราเป็นลายลักษณ์อักษรบนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเชิงรุกเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบของเราสำหรับลูกค้าทุกราย เราห้ามเว็บไซต์สตรีมมิ่งภาพอนาจารสำหรับผู้ใหญ่ สิ่งผิดกฎหมาย, การพนัน, ผิดศีลธรรม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างชัดแจ้ง
  3. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการโฮสต์ บางแพ็คเกจมีบริการแบบ ‘ไม่จำกัด’ ซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้จำกัดบัญชีของคุณบนพื้นที่ดิสก์หรือแบนด์วิธอย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือทั้งสองอย่าง) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจในความเสถียรของระบบ บัญชีจะถูกจำกัดโดยการใช้ทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีไคลเอนต์ใดที่สามารถส่งผลกระทบต่อบริการของผู้อื่นบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือเซิร์ฟเวอร์ของแทนจำหน่าย บนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ ทรัพยากรของคุณถูกกำหนดโดยแพ็คเกจที่คุณซื้อ
  4. ทรัพยากรแบบ “ไม่จำกัด” การอนุญาตแบบ ‘ไม่จำกัด’ นั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เหมาะสม และลูกค้าที่ใช้ปริมาณแบนด์วิธรายเดือนหรือพื้นที่ดิสก์ที่ถือว่ามากเกินไปเมื่อเทียบกับการใช้งานโดยเฉลี่ยของลูกค้ารายอื่นบนแพลตฟอร์มของเรา อาจได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และ/ หรือกำหนดค่า CDN หรืออัปเกรดเป็นโซลูชันตามความต้องการ และจะมีการเรียกเก็บเงินตามนั้น
  5. ความต้องการบริการ หากเรารู้สึกว่าบริการที่คุณเลือกหรือซื้อไม่ตรงกับความต้องการบริการของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบและแนะนำบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องให้บริการโฮสติ้งที่ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมกับความต้องการของคุณต่อไป การปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับคำขอย้ายบัญชีอาจส่งผลให้บัญชีถูกระงับและ/หรือยุติ
  6. บริการย้ายข้อมูล เราเสนอบริการย้ายข้อมูลฟรีเพื่อช่วยย้ายเว็บไซต์ของคุณจากผู้ให้บริการรายเดิมมาที่ตัวเรา นี่คือบริการที่ดีที่สุด คุณรับทราบว่าคุณเป็นกลุ่มที่คุ้นเคยกับเว็บไซต์ของคุณมากที่สุด และเราไม่สามารถทราบความซับซ้อนของเว็บไซต์ทั้งหมดที่เราโฮสต์ได้ เราจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการย้ายไฟล์และข้อมูลไซต์ของคุณ แต่เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะให้สิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสมแก่เราในการดึงข้อมูลและตรวจสอบว่าไซต์ได้รับการโยกย้ายเรียบร้อยแล้ว เราตั้งเป้าที่จะย้ายเว็บไซต์ภายใน 72 ชั่วโมง แม้ว่าเราจะไม่รับประกันกรอบเวลาเฉพาะสำหรับการย้าย ในบางกรณี เราอาจสามารถย้ายอีเมล DNS และชื่อโดเมนได้เช่นกัน แต่เราไม่รับประกันว่าเราจะสามารถย้ายได้สำเร็จหรือไม่หยุดชะงัก
  7. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการโฮสต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการโฮสต์ที่เว็บไซต์ของคุณใช้งาน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทำบนพื้นฐาน และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานสภาพแวดล้อมการโฮสต์ของคุณ สถานการณ์เดียวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในสภาพแวดล้อมการโฮสต์เว็บไซต์ของคุณคือการให้ ‘อัปเกรด’ แก่คุณ คุณจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราทำกับสภาพแวดล้อมการโฮสต์ นี่อาจเป็น:
   1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเพื่อใช้การปรับและปรับปรุงทางเทคนิคเล็กน้อย เช่น เพื่อจัดการกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัย และ เพื่อเปลี่ยนระหว่างสถานที่และผู้ให้บริการ เราเสนอตัวเลือกตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์และผู้ให้บริการ อาจเป็นไปได้ว่าตำแหน่งที่คุณต้องการไม่พร้อมใช้งาน หรือตำแหน่งที่มีอยู่ของคุณถูกเปลี่ยนหรือปิดตัวลง เราอาจย้ายไปยังสถานที่หรือผู้ให้บริการที่เทียบเท่ากับคุณตามดุลยพินิจของเรา (เช่น ศูนย์ข้อมูลเคปทาวน์ของ Microsoft Azure ไปยังศูนย์ข้อมูลโจฮันเนสเบิร์กของ Microsoft Azure หรือ AWS บาห์เรน ไปยัง Alibaba บาห์เรน)
  8. การใช้ CDN และแบนด์วิธ ในบางพื้นที่ที่ราคาแบนด์วิธสูงเนื่องจากขาดการเชื่อมต่อ (เช่น ตะวันออกกลาง) หรือมีความผันผวน เราอาจขอให้คุณใช้บริการ CDN ที่เรามีให้ บริการ CDN กระจายทราฟฟิกทั่วโลก แทนที่จะมาจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวของคุณ จึงเพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บและลดแบนด์วิธจากต้นทาง เราจะให้ความช่วยเหลือในการตั้งค่าตามสมควร
  9. ไม่มีการรับประกัน เราไม่รับประกันว่าจะปกป้องเว็บไซต์ของคุณจากการโจมตีแบบ DDOS เว้นแต่บริการนั้นจะได้รับการเสนอและตกลงโดยเฉพาะ หากคุณคิดว่าคุณเป็นเป้าหมายของ DDOS คุณควรซื้อบริการลด DDOS จากผู้ให้บริการอื่น เช่น Cloudflare
  10. เวลาให้บริการ เราพยายามที่จะให้บริการ uptime 99.9% ไม่รวมการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ตามแผนหรือฉุกเฉินหรือเงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา ลูกค้าทุกรายจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการบำรุงรักษาตามแผนล่วงหน้านานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผ่านหน้าสถานะของเรา และหากการบำรุงรักษาใช้เวลานานกว่า 30 นาทีผ่านทางอีเมล ในกรณีที่เกิดปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิศวกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะจัดการกับปัญหาภายใน 30 นาทีหลังจากได้รับแจ้ง ในกรณีที่ปัญหาของคุณไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 นาที คุณจะได้รับแจ้ง เมื่อแจ้งให้คุณทราบ เราจะให้รายละเอียดของปัญหาพร้อมกับการประมาณว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขเมื่อใด การแจ้งเตือนอาจเป็นวิธีการติดต่อของคุณหรือผ่านหน้าสถานะสาธารณะของเรา (status.webcraft.me)
  11. การสำรองข้อมูล เราสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของคุณวันละสองครั้งและจัดเก็บนอกสถานที่ โดยปกติจะอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน (แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศเดียวกัน) เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานจริงของคุณเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด หากคุณมีข้อกำหนดด้านถิ่นที่อยู่ของข้อมูล โปรดติดต่อเราเพื่อจัดเตรียมโซลูชันตามความต้องการ เราอาจยกเว้นไฟล์ที่เราพิจารณาว่าไม่เป็นพื้นฐานในการทำงานของเว็บไซต์ของคุณ เช่น บันทึกข้อผิดพลาด, การสำรองข้อมูล cpanel, ไฟล์แคช การสำรองข้อมูลเป็นบริการที่ดีที่สุดและเราไม่รับประกันว่าจะเสร็จสมบูรณ์หรือเป็นปกติ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของคุณเอง
  12. การหยุดชะงักของบริการ เราไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงักของบริการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราพยายามเลือกผู้ให้บริการที่ให้ประสิทธิภาพและเวลาทำงานในระดับที่สูงมาก แต่หากการจัดหาบริการของเราหยุดชะงักโดยเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุดเพื่อแจ้งให้คุณทราบ และเราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดให้เหลือน้อยที่สุด ผลของการหยุดชะงัก นี้อาจผ่านทางหน้าสถานะของเราที่ (status.webcraft.me) เราจะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงักที่เกิดจากเหตุการณ์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาเครือข่ายหรือฮาร์ดแวร์ที่อยู่ต้นทางของเรา เช่น. หาก AWS มีปัญหา เราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือรวมสิ่งนี้ไว้ในการคำนวณเวลาทำงาน 99.9% ของเรา